Om projektet

E-lärandeprojektet är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på Uppsala universitet - Campus Gotland.
Det pågår mellan 2014 till 2016 och syftar till att:
  • stimulera till pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande
  • utveckla metoder för spridning av vunna erfarenheter från utveckling av e-lärande, samt  kunskaper om resurser, verktyg och arbetssätt 

Hur kom projektet att initieras på Campus Gotland?
Bakgrunden till att e-lärandeprojektet kom att genomföras på Campus Gotland är att många lärare vid Högskolan på Gotland i flera år arbetat med att utveckla nätbaserad undervisning.
Det berodde dels på ett intresse och engagemang, dels på grund av det geografiska läget på en ö. Flera kurser kunde alltså delvis eller helt läsas utan att studenter behövde resa till samtliga undervisningstillfällen på Campus i Visby. Lärarkåren har därför idag en relativt hög nivå av digital kompetens jämfört med andra lärosäten i Sverige. 

Under 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet. I samband med samgåendet identifierades utveckling av e-lärande som ett av tre områden med en särställning på Campus Gotland. Dels på grund av den höga nivån på lärarnas digitala kompetens, dels eftersom Campus Gotland som ett litet och sammanhållet campus utgör en gynnsam miljö för den typen av utvecklingsarbete.

Vidare hade man redan tidigare funnit att även om den digitala kompetensen bland lärare på Campus Gotland är hög, så utgår den i stort från individuella lärares intresse och engagemang. Det saknas etablerade strukturer och organisation för att sprida kunskaper bland kollegor och lärargrupper. Detta blev orsaken till projektets tydliga fokus på att sprida erfarenheter och kunskaper mellan lärare.

E-lärandeprojektet inleddes våren 2014 med att två lärare undersökte den nätbaserade undervisningen på Campus Gotland, vilket resulterade i undersökningen "Lärande om distanslärande" (2014) som finns att läsa på denna länk. Den bygger på intervjuer med lärare och IT-pedagog och beskriver bakgrunden till att distansundervisning kom att utvecklas på den tidigare högskolan på Gotland, hur lärarna kommit att utveckla sin digitala kompetens till största del utifrån personliga initiativ och engagemang samt hur och i vilken grad denna kompetens spridits och delats bland lärarkollegor. I undersökningen framkommer att lärarna efterfrågade former för kunskapsutbyte mellan kollegor.